Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The word tackle is closest in meaning to deal with mak

The word tackle is closest in meaning to deal with mak

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The word "tackle" is closest in meaning to ______.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Từ “tackle” gần nghĩa nhất với _______.

tackle (v): giải quyết

A. deal with (v): giải quyết

B. make up (v): cấu thành

C. try on (v): thử

D. turn down (v): từ chối

=> tackle = deal with

Thông tin: Air and water pollution are amongst the major issue we have to tackle.

Tạm dịch: Ô nhiễm nước và không khí là một trong những vấn đề chính chúng ta phải giải quyết.

Chọn A.

Ý kiến của bạn