Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The word their in line 1 refers to features coins star

The word their in line 1 refers to features coins star

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The word "their" in line 1 refers to _________.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – từ thay thế

Giải chi tiết:

Từ “their” trong dòng 1 đề cấp đến _________.

A. features: đặc điểm

B. coins: đồng xu

C. stars: ngôi sao

D. colonies: thuộc địa

Thông tin: Stars have been significant features in the design of many United States coins and their number has varied from one to forty-eight stars.

Tạm dịch: Các ngôi sao là đặc điểm quan trọng trong thiết kế của nhiều đồng tiền Hoa Kỳ và số lượng của chúng thay đổi từ một đến bốn mươi tám sao.

=> their number = the number of stars (số lượng ngôi sao)

Chọn C.

Ý kiến của bạn