Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The word “them in paragraph 1 refers to brands economi

The word “them in paragraph 1 refers to brands economi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The word “them” in paragraph 1 refers to _______.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – từ thay thế

Giải chi tiết:

Từ “them” trong đoạn 1 ám chỉ _______.

A. brands: nhãn hàng, thương hiệu

B. economies: các nền kinh tế

C. customers: khách hàng

D. markets: thị trường

Thông tin: As customers choose brands based on how they make them feel, rather than their actual products or services,…

Tạm dịch: Khi khách hàng lựa chọn thương hiệu dựa trên cảm giác của họ thay vì sản phẩm hoặc dịch vụ thực tế của họ,…

Chọn C.

Ý kiến của bạn