Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The word “this in paragraph 1 refers to the fact that

The word “this in paragraph 1 refers to the fact that

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The word “this” in paragraph 1 refers to ______.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – từ thay thế

Giải chi tiết:

Từ this trong đoạn 1 chỉ ___________.

A. thực tế là nguồn gốc của bạn chủ yếu sẽ quyết định tương lai

B. niềm vui của cuộc sống ở Ấn Độ

C. chế độ đẳng cấp của Ấn Độ tồn tại hàng nghìn năm

D. phần chính của đạo Hinđu

Thông tin: In some places, the family you are born into will decide almost everything about your life. India‟s caste system is an example of this.

Tạm dịch: Ở một số nơi, gia đình mà bạn được sinh ra sẽ quyết định hầu hết mọi thứ về cuộc sống của bạn. Chế độ đẳng cấp ở Ấn Độ là một ví dụ về điều này.

Chọn A.

Ý kiến của bạn