Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The word “those in paragraph 2 refers to girls years r

The word “those in paragraph 2 refers to girls years r

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The word “those” in paragraph 2 refers to _______.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – từ thay thế

Giải chi tiết:

Từ “those” trong đoạn 2 thay thế cho ________.

A. các cô gái

B. năm

C. tỷ lệ

D. gia đình

Thông tin: Girls from the wealthiest families marry 2 years later than those from the poorest, who are seen as an economic burden, and who drop out of school and earn little money.

Tạm dịch: Những cô gái thuộc các gia đình giàu nhất kết hôn muộn hơn 2 năm so với những cô gái thuộc nhóm nghèo nhất, những người được coi là gánh nặng kinh tế và những người bỏ học và kiếm được ít tiền.

Chọn A.

Ý kiến của bạn