Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The word those refers to bronchitis and asthma carbon

The word those refers to bronchitis and asthma carbon

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The word "those" refers to ______.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – từ thay thế

Giải chi tiết:

Từ “those” đề cập đến _______.

A. viêm phế quản và hen suyễn

B. CO2 và NOx

C. những khí thải nguy hiểm

D. các bệnh về hô hấp

Thông tin: Dangerous gases such as carbon dioxides and nitrogen oxides cause respiratory diseases, for instant, bronchitis and asthma. Those are also proved to have long-term effects on the environment.

Tạm dịch: Các khí nguy hiểm như CO2 và NOx gây ra các bệnh về hô hấp, ví dụ như, viêm phế quản và hen xuyễn. Những chất này cũng đã được chứng minh có ảnh hưởng lâu dài đến môi trường.

Chọn C.

Ý kiến của bạn