Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The word “turn could best be replaced by exchange reve

The word “turn could best be replaced by exchange reve

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The word “turn” could best be replaced by __________.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – từ vựng

Giải chi tiết:

Từ “turn” có thể được thay thế tốt nhất bởi _________.

A. exchange (v): trao đổi, đổi chác

B. revert (v): trở lại tình trạng cũ

C. veer (v): xoay chiều, đổi hướng

D. change (v): thay đổi

=> turn (v): chuyển (sang trạng thái khác) = change

Thông tin: The peppercorns turn from green to red as they ripen and finally blacken as they dry out.

Tạm dịch: Hạt tiêu chuyển từ màu xanh lá cây sang màu đỏ khi chúng chín và cuối cùng chuyển sang màu đen khi chúng khô đi.

Chọn D.

Ý kiến của bạn