Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thêm 78 ml dung dịch bạc nitrat 10 khối lượng riêng 109

Thêm 78 ml dung dịch bạc nitrat 10 khối lượng riêng 109

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thêm 78 ml dung dịch bạc nitrat 10% (khối lượng riêng 1,09 g/ml) vào một dung dịch có chứa 3,88 gam hỗn hợp kali bromua và natri iotua. Lọc bỏ kết tủa. Nước lọc phản ứng vừa đủ với 20 ml dung dịch axit clohiđric nồng độ 1M. Thành phần phần trăm khối lượng của kali bromua trong hỗn hợp ban đầu là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tính theo PTHH:


KBr + AgNO3 → KNO3 + AgBr ↓


NaI + AgNO3 → NaNO3 + AgI ↓


Lưu ý: Do nước lọc phản ứng với HCl nên AgNO3 còn dư.

Giải chi tiết:

mdd AgNO3 = D.V = 78.1,09 = 85,02 gam

→ mAgNO3 = 85,02.10% = 8,502 gam

→ nAgNO3 = 0,05 mol

Đặt nKBr = a mol; nNaI = b mol → 119a + 150b = 3,88 (1)

Do nước lọc phản ứng với HCl nên AgNO3 còn dư → nAgNO3 dư = nHCl = 0,02 mol.

→ nAgNO3(pư) = 0,05 - 0,02 = 0,03 mol

KBr + AgNO3 → KNO3 + AgBr ↓

a →        a                                       (mol)

NaI + AgNO3 → NaNO3 + AgI ↓

b →        b                                       (mol)

→ a + b = 0,03 (2)

Giải (1) (2) được a = 0,02 và b = 0,01.

(% {m_{KB{rm{r}}}} = dfrac{{0,02.119}}{{3,88}}.100%  = 61,34% )

Đáp án A

Ý kiến của bạn