Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo cách phân loại hiện hành công nghiệp nước ta có

Theo cách phân loại hiện hành công nghiệp nước ta có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo cách phân loại hiện hành công nghiệp nước ta có


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn