Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo chiều Đông-Tây, phần đất liền nước ta nằm trong khoảng

Theo chiều Đông-Tây, phần đất liền nước ta nằm trong khoảng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo chiều Đông-Tây, phần đất liền nước ta nằm trong khoảng kinh tuyến: 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn