Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo dõi đoạn trích dưới đây và cho biết Nguyễn Trãi đã

Theo dõi đoạn trích dưới đây và cho biết Nguyễn Trãi đã

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo dõi đoạn trích dưới đây và cho biết Nguyễn Trãi đã có những công lao gì?

“Ức Trai đương lúc Thái Tổ mới sáng nghiệp theo về Lỗi Giang. Trong thì bàn kế hoạch ở nơi màn trướng, ngoài thì thảo văn thư dụ hàng các thành. Văn chương tiên sinh làm vẻ vang cho đất nước, lại được vua tin, quý trọng”.

(Lê Thánh Tông – Cuộc đời và sự nghiệp).


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào đoạn trích và suy luận.

Giải chi tiết:

- Nguyễn Trãi đã có những đóng góp to lớn cho dân tộc, không chỉ khi Lê Lợi mới dấy binh khởi nghĩa mà cả khi nhà Lê đã thành lập, đất nước thái bình.

- Những đóng góp của ông không phải chỉ trên lĩnh vực quân sự, chính trị mà ông còn có đóng góp lớn cho nền văn hóa nước nhà với nhiều tác phẩm lớn về văn học, sử học, địa lí.

- Tư tưởng nhân nghĩa, yêu nước, thương dân của ông được toàn thể nhân dân biết đến. Tư tưởng của ông tiêu biểu cho tư tưởng của thời đại.

Ý kiến của bạn