Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo lí thuyết cơ thể nào sau đây có kiểu gen đồng hợp

Theo lí thuyết cơ thể nào sau đây có kiểu gen đồng hợp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo lí thuyết, cơ thể nào sau đây có kiểu gen đồng hợp tử về 4 cặp gen?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cơ thể có kiểu gen đồng hợp tử về 4 cặp gen là: AAbbddEE.

Đáp án đúng là A.

Ý kiến của bạn