Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo Nguyễn Thiếp mục đích chân chính của việc học là g

Theo Nguyễn Thiếp mục đích chân chính của việc học là g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo Nguyễn Thiếp, mục đích chân chính của việc học là gì?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ vào tác phẩm Bàn về phép học.

Giải chi tiết:

Mục đích chân chính của việc học là: Học để làm người.

Ý kiến của bạn