Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo quan điểm hiện đại chọn lọc tự nhiên tác động trực

Theo quan điểm hiện đại chọn lọc tự nhiên tác động trực

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo quan điểm hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Theo quan điểm hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp lên kiểu gen.

Chọn A

Ý kiến của bạn