Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo quan niệm của Menđen mỗi tính trạng của cơ thể do

Theo quan niệm của Menđen mỗi tính trạng của cơ thể do

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo quan niệm của Menđen, mỗi tính trạng của cơ thể do


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Theo quan niệm của Menđen, mỗi tính trạng của cơ thể do một cặp nhân tố di truyền quy định

Chọn B

Ý kiến của bạn