Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo quy định của pháp luật công dân thực hiện quyền th

Theo quy định của pháp luật công dân thực hiện quyền th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội phạm vi cơ sở trong trường hợp nào sau đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Giám sát việc giải quyết khiếu nại.  

Ý kiến của bạn