Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo thuyết tiến hóa hiện đại phát biểu nào sau đây đún

Theo thuyết tiến hóa hiện đại phát biểu nào sau đây đún

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu đúng là C.

A sai, các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen, là nhân tố tiến hóa, có ý nghĩa đối với tiến hóa.

B sai, quần thể có thể chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen.

D sai, CLTN không làm thay đổi đột ngột tần số alen và thành phần kiểu gen.

Chọn C

Ý kiến của bạn