Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

There are plenty of solutions that have been tried and

There are plenty of solutions that have been tried and

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

There are plenty of ______ solutions that have been tried and tested successfully in many countries.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Thành ngữ

Giải chi tiết:

A. off beam: sai lầm, không chính xác, suy nghĩ lệch lạc

B. on the shelf: không còn hữu ích

C. off the peg: (quần áo) may sẵn; có tính áp dụng chung, phổ biến

D. on the house: miễn phí

Tạm dịch: Có rất nhiều những giải pháp chung đã được thử nghiệm thành công ở nhiều quốc gia.

Chọn C.

Ý kiến của bạn