Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

There are several different kinds of faults in reading which

There are several different kinds of faults in reading which

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

There are several different kinds of faults in reading which are usually more exaggerated with foreign learners.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

B

“exaggerate”: phóng đại, nói quá

Trái nghĩa là “understate”: nói giảm đi, nói ít đi

Ý kiến của bạn