Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

There has been a huge rise food prices recently of in

There has been a huge rise food prices recently of in

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

There has been a huge rise _______ food prices recently.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn