Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

There has been little rain in this area for months ha

There has been little rain in this area for months ha

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

There has been little rain in this area for months, _____ ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn