Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

They dinner when we had – was coming had had – came c

They dinner when we had – was coming had had – came c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

They ______ dinner when we ______.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn