Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

They good preparations before they their final examin

They good preparations before they their final examin

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

They ________ good preparations before they ________ their final examination yesterday.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn