Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

They have just set off They on their way there cant be

They have just set off They on their way there cant be

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

They have just set off. They ____ on their way there.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn