Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

They hope to a cure for the disease catch up on come u

They hope to a cure for the disease catch up on come u

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

They hope to ____ a cure for the disease.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cụm động từ

Giải chi tiết:

A. catch up on: tranh thủ thời gian làm gì

B. come up with: nghĩ ra, nảy ra, tìm ra

C. fill up with: lấp đầy, làm cho đầy

D. go out with: đi ra ngoài với

Tạm dịch: Họ hy vọng sẽ tìm ra một phương pháp chữa trị căn bệnh này.

Chọn B.

Ý kiến của bạn