Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

They the differences between British English and Ameri

They the differences between British English and Ameri

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

They _______ the differences between British English and American English at the moment.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn