Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

They to finish their work because they Los Angeles ne

They to finish their work because they Los Angeles ne

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

They ________ to finish their work because they ________ Los Angeles next Sunday.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn