Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

They were seeking a solution to the of the rain forest

They were seeking a solution to the of the rain forest

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

They were seeking a solution to the ________ of the rain forests.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ loại

Giải chi tiết:

Sau mạo từ “the” cần điền một danh từ.

A. destroyer (n): người phá huỷ, người tiêu diệt

B. destruction (n): sự phá hủy, sự tàn phá

C. destroy - destroying: phá hủy

D. destroy (v): phá hủy

Tạm dịch: Họ đang tìm kiếm một giải pháp cho việc tàn phá các khu rừng nhiệt đới.

Chọn B.

Ý kiến của bạn