Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt III sau khi ph

Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt III sau khi ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt (III) sau khi phản ứng kết thúc?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của sắt.

Giải chi tiết:

PTHH: Fe + 4HNO3l → Fe(NO3)3 + NO ↑ + 2H2O.

Chọn A.

Ý kiến của bạn