Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thí nghiệm nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa Cho lá sắ

Thí nghiệm nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa Cho lá sắ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thí nghiệm nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa:


- Bản chất hai điện cực phải khác nhau về bản chất (KL-KL, KL-PK,…) 


- Hai điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau (qua dây dẫn)


- Hai điện cực phải cùng tiếp xúc với môi trường chất điện li

Giải chi tiết:

- Xét đáp án A:

Xảy ra phản ứng: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu; kim loại Cu bám vào thanh Fe tạo thành cặp điện cực Fe-Cu, cùng nhúng trong dd điện li ⟹ Có xảy ra ăn mòn điện hóa.

- Xét đáp án B:

Không có cặp điện cực khác nhau về bản chất ⟹ Không xảy ra ăn mòn điện hóa.

- Xét đáp án C:

Có cặp điện cực Fe - C nhưng lại bị phủ sơn kín nên không tiếp xúc được môi trường chất điện li, mặt khác không khí khô không phải môi trường chất điện li ⟹ Không xảy ra ăn mòn điện hóa.

- Xét đáp án D:

Cu chỉ khử được Fe3+ thành Fe2+ chứ không khử được Fe2+ thành Fe nên không có cặp điện cực khác nhau về bản chất ⟹ Không xảy ra ăn mòn điện hóa.

Đáp án A

Ý kiến của bạn