Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

This air conditioner weve bought can save a lot of ener

This air conditioner weve bought can save a lot of ener

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

This air conditioner we've bought can save a lot of energy. It's an ________ air conditioner.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn