Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

This horse runs very fast Its such a horse that it has

This horse runs very fast Its such a horse that it has

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

This horse runs very fast. It's such a ________ horse that it has won the race for three times now.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn