Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

This TV series has different versions all over the worl

This TV series has different versions all over the worl

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

This TV series has different versions all over the world.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ đồng nghĩa

Giải chi tiết:

versions (n): phiên bản

A. kinds (n): loại

B. originals (n): nguồn gốc

C. categories (n): loại

D. copies (n): bản sao

=> versions (n): phiên bản = copies (n): bản sao

Tạm dịch: Bộ phim truyền hình này có nhiều phiên bản khác nhau trên toàn thế giới.

Chọn D.

Ý kiến của bạn