Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thời cơ khách quan nào dẫn đến cách mạng tháng Tám năm

Thời cơ khách quan nào dẫn đến cách mạng tháng Tám năm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thời cơ khách quan nào dẫn đến cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thắng lợi nhanh chóng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 119.

Giải chi tiết:

Thời cơ khách quan dẫn đến cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thắng lợi nhanh chóng là Liên Xô và Đồng minh đánh bại phát xít Nhật.

Chọn B

Ý kiến của bạn