Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thống nhất nào sau đây giữa các nước ký hiệp định Ianta là c

Thống nhất nào sau đây giữa các nước ký hiệp định Ianta là c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thống nhất nào sau đây giữa các nước ký hiệp định Ianta là cơ sở để tiến tới duy trì một nền hòa bình an ninh thế giới sau chiến tranh?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn