Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như

Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: Mg2+/Mg; Fe2+/Fe; Cu2+Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Dãy chỉ gồm các chất, ion tác dụng được với ion Fe3+ trong dung dịch là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Quy tắc alpha trong dãy điện hóa:


Giải chi tiết:

Theo quy tắc α, dễ thấy Fe3+ oxi hóa được Mg, Fe, Cu:

Mg + 2Fe3+ → Mg2+ + 2Fe2+;

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+;

Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+.

Đáp án C

Ý kiến của bạn