Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thuận lợi chủ yếu cho việc khai thác thủy sản là? 

Thuận lợi chủ yếu cho việc khai thác thủy sản là? 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thuận lợi chủ yếu cho việc khai thác thủy sản là? 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn