Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thuận lợi chủ yếu của việc nuôi trồng thủy sản ở Duyên hải N

Thuận lợi chủ yếu của việc nuôi trồng thủy sản ở Duyên hải N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thuận lợi chủ yếu của việc nuôi trồng thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn