Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thuận lợi nào sau đây hầu như chỉ có ý nghĩa đối với việc kh

Thuận lợi nào sau đây hầu như chỉ có ý nghĩa đối với việc kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thuận lợi nào sau đây hầu như chỉ có ý nghĩa đối với việc khai thác thủy sản


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn