Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thuận lợi nào sau đây không phải là chủ yếu của khu vực đồng

Thuận lợi nào sau đây không phải là chủ yếu của khu vực đồng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thuận lợi nào sau đây không phải là chủ yếu của khu vực đồng bằng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn