Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực hiện 2 thí nghiệm : - TN1 : Cho 3,84g Cu ph

Thực hiện 2 thí nghiệm : - TN1 : Cho 3,84g Cu ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện 2 thí nghiệm :

- TN1 : Cho 3,84g Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thấy thoát ra V1 lit khí NO.

- TN2 : Cho 3,84g Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M và H2SO4 0,5M thấy thoát ra V2 lit khí NO.

Biết NO là sản phẩm khử duy nhất. Các thể tích đo ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa V1 và V2 là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : Khi Kim loại phản ứng với hỗn hợp axit , trong đó có HNO3 thì nên dùng phương trình ion để không bỏ sót H+

            M + H+ + NO3- -> Mn+ + sp khử + H2O

TN1 : nCu = 0,06 mol ; nHNO3 = 0,08 mol

            3Cu + 8HNO3 -> 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

=> nNO = 0,02 mol (Cu dư)

TN2 : nCu = 0,06 mol ; nH+ = 0,16 mol ; nNO3 = 0,08 mol

            3Cu + 8H+ + 2NO3- -> 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

=> nNO = 0,04 mol (Cu và H+ hết , NO3- dư)

=> V1 : V2 = n1 : n2 = 0,02 : 0,04 = 1 : 2

=> V2 = 2V1

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn