Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực hiện các thí nghiệm saua Cho hỗn hợp Na và Al tỉ l

Thực hiện các thí nghiệm saua Cho hỗn hợp Na và Al tỉ l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho hỗn hợp Na và Al (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước (dư).

(b) Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) vào dung dịch HCl (dư).

(c) Cho hỗn hợp Ba và NH4HCO3 vào nước (dư).

(d) Cho hỗn hợp Cu và NaNO3 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào dung dịch HCl (dư).

(e) Cho hỗn hợp BaCO3, và KHSO4 vào nước (dư).

Khi phản ứng trong các thí nghiệm trên kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm không thu được chất rắn?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(a) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

       1             →          1

      2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

        1           1

Vậy phản ứng vừa đủ, sau phản ứng không thu được chất rắn.

(b) Fe2O3 + 6HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 3H2O

         1                   →                 2

      Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

       2           2

Ta thấy 2/1 > 2/2 nên Cu dư, FeCl3 hết → sau phản ứng thu được chất rắn là Cu.

(c) Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

     Ba(OH)2 + NH4HCO3 → BaCO3 ↓ + NH3 + 2H2O

Sau phản ứng thu được chất rắn là BaCO3.

(d) 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

     1 mol             2 mol

Ta thấy 1/3 < 2/2 → Cu hết; NO3-, H+ dư ⟹ không thu được chất rắn.

(e) BaCO3 + 2KHSO4 → BaSO4 ↓ + K2SO4 + H2O + CO2

Thu được chất rắn là BaSO4.

Vậy có 2 thí nghiệm không thu được chất rắn là (a) và (d).

Đáp án A

Ý kiến của bạn