Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực hiện cracking hoàn toàn C3H8 thu được bao nhiêu sả

Thực hiện cracking hoàn toàn C3H8 thu được bao nhiêu sả

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện cracking hoàn toàn C3H8 thu được bao nhiêu sản phẩm hiđrocacbon?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xác định sản phẩm khi cracking hoàn toàn C3H8.

Giải chi tiết:

PTHH: C3H8 → CH4 + C2H4

Đáp án D

Ý kiến của bạn