Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực hiện cracking không hoàn toàn butan thu được bao n

Thực hiện cracking không hoàn toàn butan thu được bao n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện cracking không hoàn toàn butan thu được bao nhiêu sản phẩm hiđrocacbon?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xác định sản phẩm khi cracking không hoàn toàn C4H10. (C4H10 dư)

Giải chi tiết:

C4H10 → (left{ begin{array}{l}C{H_4} + {rm{ }}{C_3}{H_6}\{C_2}{H_6} + {rm{ }}{C_2}{H_4}\{C_4}{H_{10}}(du)end{array} right.)

Đáp án D

Ý kiến của bạn