Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực hiện cracking pentan trong điều kiện thích hợp thu

Thực hiện cracking pentan trong điều kiện thích hợp thu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện cracking pentan trong điều kiện thích hợp thu được hai hiđrocacbon X và Y. X và Y có thể là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xác định sản phẩm khi cracking C5H12.

Giải chi tiết:

C5H12 → (left{ begin{array}{l}C{H_4} + {C_4}{H_8}\{C_2}{H_6} + {C_3}{H_6}\{C_3}{H_8} + {C_2}{H_4}end{array} right.)

Đáp án B

Ý kiến của bạn