Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực hiện phép lai giữa hai cơ thể cùng loài có bộ nhiễm sắc

Thực hiện phép lai giữa hai cơ thể cùng loài có bộ nhiễm sắc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện phép lai giữa hai cơ thể cùng loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Biết rằng trong giảm phân I có 1/3 số tế bào sinh tinh không phân ly ở cặp nhiễm sắc thể số 2, 1/4 số tế bào sinh trứng không phân ly ở cặp nhiễm sắc thể số 4, các giao tử thiếu nhiễm sắc thể sinh ra đều chết. Dự đoán khả năng tạo thành thể ba ở đời F1 là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Tỉ lệ giao tử đực tạo ra ban đầu: 1/6 (n + 1); 1/6 (n – 1); 4/6 (n).

- Tỉ lệ giao tử đực sống sót và tham gia thụ tinh: 1/5 (n + 1); 4/5 (n).

- Tỉ lệ giao tử cái tạo ra ban đầu: 1/8 (n + 1); 1/8 (n – 1); 6/8 (n).

- Tỉ lệ giao tử cái sống sót và tham gia thụ tinh: 1/7 (n + 1); 6/7 (n).

- Phép lai: giao tử ♂ [1/5 (n + 1); 4/5 (n)]   x  giao tử ♀ [1/7 (n + 1); 6/7 (n)]

→ F1: Con 2n + 1 = 1/5 x 6/7 + 4/5 x 1/7 = 10/35 = 2/7.

=> Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn