Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực hiện phép lai P dABabX^DeX^dE times rm dAbabX^DEY

Thực hiện phép lai P dABabX^DeX^dE times rm dAbabX^DEY

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện phép lai P: (dfrac{{AB}}{{ab}}{X^{De}}{X^{dE}} times {rm{ }}dfrac{{Ab}}{{ab}}{X^{DE}}Y). Biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến, trao đổi chéo xảy ra ở 2 giới, khoảng cách giữa A với B là 40cM, khoảng cách giữa gen D và E là 20cM. Cho các phát biểu sau số phát biểu đúng :

(1) Theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể mang 3 tính trạng trội ở đời con của phép lai trên là 40,75%.

(2) số kiểu gen ở đời con là 64

(3) Theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể mang 2 tính trạng trội ở đời con của phép lai trên là 28,25%.

(4) Tỷ lệ kiểu gen (dfrac{{AB}}{{ab}}X_e^DX_E^D) ở đời con là 3%


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bước 1: Xác định tỉ lệ các loại kiểu hình ở mỗi cặp gen


Sử dụng công thức :


+ P dị hợp 1 cặp gen: Aa, Bb × Aa, bb: A-B- = 0,25 + aabb; A-bb = 0,5 – aabb; aaB - = 0,25 – aabb


D-E-= ddee +0,5; D-ee =ddE- =0,25 - ddee


Bước 2: Xét các phát biểu


Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen


Hoán vị gen ở 1 bên cho 7 loại kiểu gen


Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2

Giải chi tiết:

Xét cặp NST số 1 mang 2 cặp gen Aa, Bb, f = 40%

A-B- = (dfrac{{1 - f}}{2} + dfrac{f}{2}aB times 0,5Ab = 0,4) ; A-bb =0,3ab ×0,5Ab + 0,2Ab × (0,5ab + 0,5Ab) =0,35 ; aaB-= 0,2aB × 0,5ab = 0,1; ab/ab = 0,15

Xét cặp NST giới tính mang 2 cặp gen Dd, Ee

D-E- = 0,5XDE + 0,05 = 0,55; D-ee = 0,4XDe × 0,5 = ddE- = 0,2

(1) đúng. Theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể mang 3 tính trạng trội ở đời con của phép lai trên là 0,55×(0,35+0,1) + 0,4×2×0,2 = 40,75%

(2) sai,

Cặp Aa Bb, có HVG ở 1 giới cho 7 loại kiểu gen

Cặp Dd, Ee nằm trên NST giới tính cho tối đa 8 loại kiểu gen

→ có 7 × 8 = 56 kiểu gen.

(3) sai, tỉ lệ mang 2 tính trạng trội ở đời con

+ A-B-ddee = 0,35A-B- × 0,05ddee =0,0175

+ aabbD-E- = 0,15aabb × 0,55D-E-=0,0825

+ A-bb(D-ee + ddE-) = 2 × 0,35A-bb × 0,2 =0,14

+ aaB-(D-ee + ddE-) = 2 × 0,1aaB- × 0,2 =0,04

→ tỉ lệ cần tính là 0,28

(4) Đúng. Tỷ lệ kiểu gen (dfrac{{AB}}{{ab}}X_e^DX_E^D = 0,3AB times 0,5ab times 0,4X_e^D times 0,5X_E^D = 3% )

Chọn C

Ý kiến của bạn