Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực tiễn các phong trào yêu nước Việt Nam từ năm 1858

Thực tiễn các phong trào yêu nước Việt Nam từ năm 1858

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực tiễn các phong trào yêu nước Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 đã khẳng định


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phân tích.

Giải chi tiết:

- Đáp án A loại vì thực tế thì phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản phát triển mạnh đầu thế kỉ XX gắn liền với vai trò của giai cấp tư sản. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản chỉ dần chững lại từ nửa sau những năm 20 và chấm dứt hoàn toàn với thất bại của khởi nghĩa Yên Bái.

- Đáp án B loại vì lí luận giải phóng dân tộc theo khuynh hưởng vô sản được Nguyễn Ái Quốc xây dựng sau khi tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

- Đáp án C loại vì:

+ Công thức thành lập Đảng chung = Chủ nghĩa Mác – Lênin + phong trào công nhân.

+ Công thức thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam = Chủ nghĩa Mác – Lênin + phong trào công nhân + phong trào yêu nước.

=> Xét thực tế lịch sử ta thấy: giai đoạn 1858 – 1918, chủ nghĩa Mác – Lênin chưa được truyền bá về nước ta; công nhân Việt Nam mới ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần 1 (1897 – 1914) chưa được trang bị lí luận GPDT, phong trào đấu tranh mang tính tự phát; phong trào yêu nước chưa có đường lối đấu tranh phù hợp => điều kiện thành lập Đảng vô san ở Việt Nam chưa đầy đủ, chưa chín muồi.

- Đáp án D lựa chọn vì từ sau Hiệp ước Nhâm Tuất năm 1862, nhân dân ta đấu tranh chống lại triều đình và thực dân Pháp xâm lược. Sau đó, ngọn cờ đấu tranh theo lập trường phong kiến thất bại, đặt ra yêu cầu lịch sử là phải tìm ra đường lối cứu nước mới và cần có 1 giai cấp tiên tiến lãnh đạo đấu tranh.

Chọn: D

Ý kiến của bạn