Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thuốc thử dùng để nhận biết phenol là dung dịch Br2 dun

Thuốc thử dùng để nhận biết phenol là dung dịch Br2 dun

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thuốc thử dùng để nhận biết phenol là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết về phenol.

Giải chi tiết:

Dùng dung dịch Br2 để nhận biết phenol vì Br2 tạo kết tủa trắng được phenol.

Chọn A.

Ý kiến của bạn