Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thủy phân 250 gam dung dịch saccarozo 684 sau một thời

Thủy phân 250 gam dung dịch saccarozo 684 sau một thời

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân 250 gam dung dịch saccarozo 6,84%, sau một thời gian, lấy hỗn hợp sản phẩm cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, sau phản ứng thu được 17,28 gam Ag. Tính hiệu suất phản ứng thủy phân?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Tính được mSac(bđ) = mdd.C% ⟹ nSac(bđ).


- Sơ đồ: Sac → Glu + Fruc → 4Ag


Từ nAg ⟹ nSac(pư).


- Tính hiệu suất phản ứng thủy phân theo công thức:


(H%  = dfrac{{{n_{Sacleft( {pu} right)}}}}{{{n_{Sacleft( {b{rm{d}}} right)}}}}.100% )

Giải chi tiết:

mSac(bđ) = 250.6,84% = 17,1 gam ⟹ nSac(bđ) = 17,1/342 = 0,05 mol

nAg = 17,28/108 = 0,16 mol

Sơ đồ: Sac → Glu + Fruc → 4Ag

            0,04 ←                       0,16 (mol)

⟹ nSac(pư) = 0,04 mol

⟹ H% = (dfrac{{{n_{Sacleft( {pu} right)}}}}{{{n_{Sacleft( {b{rm{d}}} right)}}}}.100% ) = (dfrac{{0,04}}{{0,05}}.100% ) = 80%.

Chọn B.

Ý kiến của bạn